2018-03-06

Ogłoszenie o sprzedaż całości przedsiębiorstwa
Syndyk masy upadłości BNG „Naftomontaż” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Przemyślu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości przemysłowej, którą stanowią: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym (pow. użytkowa 1 204, 63 m2) , produkcyjno – magazynowym (pow. użytkowa 1097,37 m2 ) i magazynowym (pow. użytkowa 197,08 m2) położona w Przemyślu, ulica Tarniowa 8, składająca się z działek nr 1054, 1056, 1057 i 1058 obr. 214 miasta Przemyśla, o łącznej powierzchni 0,9210 ha, objęta Księgą Wieczystą PR1P/00019290/5 Sądu Rejonowego w Przemyślu, 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 1059 obr. 214 miasta Przemyśla, objęta Księgą Wieczystą PR1P/00006644/8 Sądu Rejonowego w Przemyślu. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz własną instalację gazową. Ogrodzenie z przęseł betonowych mocowanych na konstrukcji betonowej. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Cena wywoławcza: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza. Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg Naftomontaż” i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie do dnia 01.10.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział V Gospodarczy, ul. Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 9/16. Wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Upadłego numer: 46 1240 2568 1111 0010 6510 5486. W treści należy podać słowa” przetarg wadium” i sygnaturę akt: V GUp 9/16, w terminie do dnia 01.10.2018 r. Posiedzenie Sądu w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie się w dniu 03.10.2018 r. godz. 1400 s. 104a budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu, ulica Dworskiego 6. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-komisarza. Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna – sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości. Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje tel.: 601072604; 697170276; 502357607; e-mail: bngnaftomontaz@wp.pl lub syndyk@neostrada.pl .

2013-11-22

Zmiana adresu firmy
Dnia 24.10.2013 siedziba firmy została przeniesiona na ulicę Tarniową 8


2013-04-08

Budowa stacji pomiarowej Q=8000 nm³/h
Budowa stacji pomiarowej Q=8000 nm³/h w m. Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka - dokumentacja projektowa i roboty budowlano - montażowe Termin realizacji od 26-03-2013 do 30-09-2014 Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A


Program Regionalny
Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż Przemyśl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8
Konto spółki: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr rachunku: 43 8642 1155 2015 1500 0943 0001
KRS: 0000238949 NIP: 795-23-57-090 REGON: 180052661 PKD: 4120Z
Strona główna | O firmie | Oferta | Partnerzy | Realizacje | Kontakt
Copyright by BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o | Realizacja: Infores